Polityka prywatności i plików cookies

Informacja o Ochronie Danych w AXIT

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych stanowi istotny element funckjonowania AXIT GmbH, Nachtweideweg 1, 67227 Frankenthal, Niemcy, AXIT Sp. z o.o., Swobodna 1, 50-088 Wrocław, Polska oraz spółek z grupy kapitałowej Siemens AG (zwanych dalej łącznie „AXIT“). Dlatego też AXIT przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie i bezpieczeństwie danych.

1.         Przetwarzanie danych osobowych związane z korzystaniem przez Państwa z naszych witryn internetowych, portali społecznościowych, aplikacji i platform internetowych

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania

Podczas korzystania przez Państwa z witryn, aplikacji lub narzędzi internetowych AXIT (zwanychdalej łącznie „Ofertą Internetową AXIT”) AXIT może przetwarzać Państwa następujące dane osobowe:

 • dane osobowe aktywnie i dobrowolnie przekazywane przez Państwa za pośrednictwem Oferty Internetowej AXIT (np. podczas rejestracji, kontaktowania się z nami w sprawie zapytań lub uczestnicząc w ankietach itp.), w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje przekazane w ramach zgłoszenia wsparcia, komentarzy lub postów na forach itp.;
 • informacje przesyłane do nas automatycznie przez Państwa przeglądarkę lub urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia, typ przeglądarki, strona przekierowująca, strony odwiedzane podczas Państwa wizyty, data i godzina każdego zgłoszenia odwiedzającego.
 • w przypadku portali społecznościowych, ze względu na wykorzystywanie plików cookies na cele prowadzonych statystyk, Administratorem Danych Osobowych, przesyłanych za ich pomocą jest AXIT Sp. z o. o., zgodnie z treścią Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu wykonywania usług i funkcji w ramach Oferty Internetowej AXIT oraz zapewnienia obsługi korzystania przez Państwa z Oferty Internetowej AXIT;
 • w celu zweryfikowania Państwa tożsamości (jeśli zarejestrowali się Państwo do Oferty Internetowej AXIT);
 • w celu udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularze pytania i spełnienia Państwa konkretnych życzeń;
 • w celu przeprowadzania procesów rekrutacyjnych, prowadzonych przez AXIT Sp. z o. o. w tym również przyszłych rekrutacji, o ile została wyrażona zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podczas procesów rekrutacyjnych, które będą otwarte w przyszłości;
 • na ile jest to konieczne i uzasadnione, w celu wyegzekwowania obowiązującego regulaminu, ustanowienia, utrzymania lub obrony roszczenia prawnego, zapobiegania oszustwom lub innym bezprawnym działaniom, w tym atakom na systemy informatyczne AXIT.
 • dane pozyskiwane poprzez aktywność na portalach społecznościowych przetwarzane są w celach statystycznych oraz w celu monitorowania aktywności na profilu AXIT Sp. z o. o.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia powyższych celów. O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek:

 • udzielenie przez Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 • przetwarzanie jest również niezbędne do skutecznego wykonania Ofert Internetowych AXIT lub obsługi korzystania z nich przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Cookies

W ramach Ofert Internetowych AXIT możemy wykorzystywać pliki cookies. Informacje o wykorzystywaniu plików cookies mogą Państwo znaleźć w zakładce „Polityka cookies" (https://www.siemens.com/global/en/home/general/legal.html#tabentry-2006008823). Polityka Cookies zawiera również informacje o zasadach blokowania plików cookies, odmowy wyrażenia zgody na korzystanie z nich oraz o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies.

Łącza do innych witryn internetowych

Polityka prywatności odnosi się tylko do Ofert Internetowych AXIT i nie dotyczy innych witryn internetowych lub aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Możemy zamieścić łącza do innych witryn internetowych, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. AXIT nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

 

2.         Przetwarzanie danych osobowych związane z Państwa współpracą biznesową z AXIT

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania

W kontekście swojej współpracy biznesowej AXIT może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych aktualnych i przyszłych osób kontaktowych u naszych klientów, dostawców, sprzedawców i partnerów (zwanych dalej „Partnerami Biznesowymi”):

 • dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu służbowego, numer służbowego telefonu komórkowego, numer faksu służbowego i służbowy adres e-mail;
 • dane płatnicze, jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych i debetowych, numery kodów dostępu oraz inne powiązane dane rozliczeniowe;
 • dodatkowe niezbędne informacje, które muszą być przetwarzane w ramach współpracy z AXIT przy realizacji projektów lub umów albo dostarczone przez Państwa dobrowolnie, jak dane osobowe dotyczące złożonych zamówień, dokonanych płatności, i kluczowych etapów projektu;
 • dane osobowe zbierane z zasobów dostępnych publicznie, wiarygodnych baz danych oraz agencji kredytowych;
 • w przypadku, gdy jest to prawnie wymagane do sprawdzenia Partnera Biznesowego pod kątem przestrzegania prawa: data urodzenia, numery identyfikacyjne, dowody tożsamości oraz informacje o istotnych sprawach sądowych lub innych postępowaniach prawnych przeciwko Partnerom Biznesowym.

AXIT może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi w sprawie produktów, usług i projektów AXIT lub Partnerów Biznesowych, np. poprzez odpowiadanie na zapytania lub zgłoszenia albo dostarczanie Państwu technicznych informacji o zakupionych produktach;
 • planowanie i realizacja współpracy (stosunków umownych) z Partnerami Biznesowymi np. poprzez realizację transakcji i zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności księgowych, audytowych, rozliczeniowych i windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, pomoc w organizowaniu napraw i zapewnianie usług wsparcia;
 • utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryn internetowych, zapobieganie i wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych;
 • zapewnienie przestrzegania obowiązków prawnych (jak np. obowiązek prowadzenia ewidencji), kontroli eksportowej, przepisów celnych, obowiązków w zakresie sprawdzania Partnerów Biznesowych pod kątem przestrzegania prawa (w celu zapobiegania przestępstwom urzędniczym i praniu pieniędzy), oraz polityk i norm branżowych AXIT;
 • rozstrzyganie sporów, egzekwowanie naszych umów oraz ustanawianie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia powyższych celów. O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek:

 • udzielenie przez Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 • przetwarzanie jest również niezbędne do skutecznej realizacji współpracy lub zarządzania naszą współpracą biznesową z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

3.         Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

 

AXIT może przekazywać dane osobowe innym spółkom z grupy kapitałowej Siemens AG lub osobom trzecim, lecz tylko jeżeli i w takim zakresie, w jakim przekazywanie ich jest potrzebne do powyższych celów.

Jeśli jest to prawnie dopuszczalne, AXIT może przekazywać dane osobowe sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub adwokatom w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

AXIT zleca wykonanie usług usługodawcom (tzw. podmiotom przetwarzającym), jak dostawcy usług w zakresie hostingu lub utrzymania systemów informatycznych, którzy działają wyłącznie na polecenie AXIT i są zobowiązaniu umownie do działania w sposób zgodny z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („krajach trzecich”), w których obowiązujące przepisy prawa nie zapewniają tego samego poziomu ochrony danych, co przepisy prawa macierzystego kraju danej osoby fizycznej.

W takich przypadkach AXIT podejmuje działania w celu wprowadzenia właściwych i odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony danych osobowych innymi środkami.

 • Wymieniamy dane osobowe ze spółkami z grupy kapitałowej Siemens AG w krajach trzecich tylko wówczas, gdy wdrożyły one wiążące reguły korporacyjne obowiązujące w AXIT („WRK“) dotyczące ochrony danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące WRK znajdą Państwo tutaj.
 • Przekazujemy dane osobowe odbiorcom zewnętrznym w krajach trzecich tylko w przypadku, gdy dany odbiorca (i) podpisał standardowe klauzule umowne UE z AXIT, (ii) wdrożył w swojej organizacji wiążące reguły korporacyjne lub (iii) – w przypadku odbiorców w USA – odbiorca jest certyfikowany zgodnie z programem „Tarcza Prywatności”. Zainteresowane osoby mogą skontaktować się z AXIT, aby uzyskać dodatkowe informacje i kopie odpowiednich zabezpieczeń.

Dane osobowe publikowane przez Państwa w ramach Ofert Internetowych AXIT (jak serwisy dyskusyjne typu chatroom lub fora) mogą być dostępne na całym świecie dla innego zarejestrowanego użytkownika danej Oferty Internetowej AXIT.

4.         Okres przechowywania danych

O ile przy uzyskiwaniu danych osobowych od Państwa nie wskazano inaczej (np. przy użyciu zaakceptowanego przez Państwa formularza zgody), usuwamy dane osobowe, jeśli przechowywanie tych danych nie jest już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub przetworzone oraz jeśli żaden ustawowy obowiązek przechowywania danych na mocy obowiązującego prawa (jak prawo podatkowe lub handlowe) nie wymaga od nas dalszego przechowywania danych osobowych.

5.         Prawo do wycofania zgody

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych przez AXITmają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili ze skutkiem w przyszłości, tzn. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody AXIT może kontynuować przetwarzanie danych tylko w przypadku istnienia innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

6.         Prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenie przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych

 

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych może Państwu przysługiwać – pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań prawnych – prawo do:

 • uzyskania od AXITpotwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane i w takim przypadku – dostępu do tych danych osobowych;
 • dokonania przez AXITsprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych;
 • dokonania przez AXITusunięcia dotyczących Państwa danych osobowych;
 • wprowadzenia przez AXITograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych;
 • przenoszenia danych w zakresie danych osobowych, które Państwo aktywnie dostarczyli;
 • sprzeciwienia się, powołując się na Państwa konkretną sytuację, przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych.

7.         Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych

Pion ochrony danych AXITzapewnia wsparcie w zakresie wszelkich pytań, uwag, obaw lub skarg związanych z ochroną danych lub w przypadku, gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych. Z działem ochrony danych AXIT można skontaktować się pod adresem: .

Dział ochrony danych AXITbędzie zawsze dokładać wszelkich starań w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłaszanych przez Państwa żądań lub skarg. Poza skontaktowaniem się z pionem ochrony danych AXIT mają Państwo zawsze prawo zwrócenia się ze swoim wnioskiem lub skargą do właściwego organu ochrony danych.

Listę wszystkich krajowych organów ochrony danych znajdą Państwo tutaj.

Prześlij nam swoje CV

Stanowisko
Twoje dane kontaktowe
Wiadomość
Upload
/components/com_breezingforms/images/captcha/securimage_show.php
captcha

Jak do nas trafić?

AXIT Sp. z o.o.

ul. Swobodna 1
PL 50-088 Wroclaw
Phone: +48 71 / 799 21 00
Email:
NIP PL 8971648009

Czekamy właśnie na Ciebie!

--------------------------------------------------->